TIETOSUOJA- JA REKISTERIASIOIDEN YHTEYSHENKILÖN TIEDOT
YRITYKSEN NIMI: Modus Forte / Mindfulness Tunnetaitoakatemia
YRITYSTUNNUS: 1849752-9
YHTEYSHENKILÖ: Maria Saarelainen
ASEMA: toimitusjohtaja
PUHELINNUMERO: 0505706603
SÄHKÖPOSTI: maria@tunnetaitoakatemia.fi

SELOSTEEN YLEISET MÄÄRITELMÄT
Tässä selosteessa olevat määritelmät ja ilmoitukset pohjautuvat Euroopan Parlamentin ja Neuvoston asetukseen (EU) 2016/679 luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta. Jäljempänä käytetään nimitystä ”yleinen tietosuoja-asetus” tai ”tietosuoja-asetus”. Selosteessa käytetyt nimitykset, kuten ”rekisterinpitäjä”, ”yritys”, ”käsittelijä”, ”henkilötieto” ja ”rekisteröidyn suostumus” tarkoittavat sisällöltään samaa kuin niillä tarkoitetaan yllä mainitussa yleisessä tietosuoja-asetuksessa (EU) 2016/679.

MAHDOLLISIA LISÄTIETOJA SELOSTEEN LAATIJASTA JA TÄMÄN EDUSTAJASTA:
Selosteen laatijalla, eli tapauksesta riippuen rekisterinpitäjällä tai henkilötietojen käsittelijällä, on kirjallisesti valtuutettu edustaja. Edustaja edustaa valtuuttajaansa kaikissa tietosuojaan liittyvissä asioissa ja rekisteröidyt voivat ottaa häneen yhteyttä kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä. Edustajana toimii Maria Saarelainen, jonka tavoitatte sähköpostitse maria@tunnetaitoakatemia.fi ja puhelimitse numerosta 0505706603. Selosteen antaja on Modus Forte / Mindfulness Tunnetaitoakatemia, jonka osoite on Kankurinkatu 11 B 30, 05800 Hyvinkää.

REKISTERIT, JOITA TÄMÄ SELOSTE KOSKEE:
Mailchimp markkinointiohjelma
Googlen sähköpostiohjelma
Opiskelijoiden yhteystiedot

HENKILÖTIETOLÄHTEET
HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYPERUSTE
Henkilötietojen käsittelylle on oltava lainmukainen peruste. Jäljempänä rekisteröidyllä tarkoitetaan Teitä. Avoimuuden ja läpinäkyvyyden varmistamiseksi ilmoitetaan, että henkilötietojen käsittelyperusteena on: Rekisteröidyn eli suostumus yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta varten. Huomaattehan, että Teillä on oikeus peruuttaa suostumuksenne tietojen käsittelyyn milloin tahansa.

SELOSTEEN SISÄLTÖ
REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE
Tässä selosteessa kuvataan miten ja mihin rekistereihin rekisterinpitäjä henkilötietoja kerää. Tietojen keräämisen yhteydessä edellytetään, että Teille annetaan riittävästi tietoja henkilötietoihinne ja niiden käsittelyyn liittyen. Rekisterinpitäjä ja tämän mahdollinen edustaja yhteystietoineen on selvitetty yllä. Tietosuojavastaavan yhteystiedot ovat: nimi: Maria Saarelainen, puhelin: 050 5706603 ja email: maria@tunnetaitoakatemia.fi. Henkilötietojenne käsittelyn oikeutusperuste on selvitetty aiemmin tässä selosteessa. Tietojanne käsitellään seuraaviin tarkoituksiin: Markkinointi sekä koulutuksiin liittyvien sisältöjen jakaminen ja tallentaminen. Vastaanottajat ja vastaanottajaryhmät, joille henkilötietoja on luovutettu tai tarkoitus luovuttaa ovat: Maria Saarelainen, Modus Forte / Mindfulness Tunnetaitoakatemia

SÄILYTYSAIKA
Henkilötietojen suunniteltu säilytysaika tai ajan määrittämiskriteerit: Henkilötietojen säilytysaika määrittyy tarpeellisuuden perusteella- jos tiedot eivät ole enää ehdottoman tarpeellisia, ei niitä säilytetä. Tarpeellisuus merkitsee tietojen tarpeellisuutta markkinointia ja koulutussisältöjen tarvettamme varten.

TEKNISET JA ORGANISATORISET TURVATOIMET
Henkilötietojen suojaamiseksi on toteutettu seuraavia teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä: Rekisterin suojaamiseksi on toteutettu ja toteutetaan myös jatkossa seuraavia teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä.

Henkilötiedot salataan tallettamalla ne salasanasuojattuun tietokoneeseen sekä sähköpostiin sekä Mailchimp- markkinointiohjelmaan. Tietokoneessa on ajantasainen palomuuri- ja tietosuojaohjelmisto. Tietokoneen kansioissa

olevien tietojen palauttaminen on turvattu kuukausittaisella tietojensiirrolla ulkoiseen tallennustilaan. Henkilökunta koulutetaan koko organisaation tasolla noudattamaan näitä turvatoimia ja täydennyskoulutus järjestetään vuosittain.

Tietojanne ei siirretä kolmansiin maihin tai kansainvälisille järjestöille. Asianmukaisen ja läpinäkyvän käsittelyn takaamiseksi Teille ilmoitetaan myös seuraavista seikoista: Teillä on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä pääsy omiin tietoihinne, teitä koskevien tietojen oikaisemista, poistamista tai rajoittamista sekä vastustaa tietojenne käsittelyä. Teillä on myös oikeus siirtää tietonne järjestelmästä toiseen ja tehdä valitus valvontaviranomaiselle. Jos henkilötietojenne käsittelyn perusteena on antamanne suostumus tai nimenomainen suostumus tiettyä tai tiettyjä tarkoituksia varten, teillä on oikeus peruuttaa suostumuksenne milloin tahansa.

Henkilötietojen antaminen ei ole Teille pakollista tai lakisääteinen velvollisuus taikka sopimukseen perustuva tai sen laatimisen edellyttämä vaatimus. Tietojanne ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon taikka profiloida. Jos henkilötietojanne aiotaan käsitellä muuhun tarkoitukseen kuin siihen, jota varten henkilötiedot kerättiin, rekisterinpitäjä ilmoittaa Teille tästä muusta tarkoituksesta ennen jatkokäsittelyä.

Tämä seloste on päivitetty 2.2.2023.